За да се постигне баланс в детското развитие е необходимо към всички негови желания и възможности да се подхожда с разбиране и много обич. Особено важно е да се обръща внимание на индивидуалното развитие на всяко дете. Естествено, това няма как да се случи и е много трудно да се постигне, когато детето още в много ранна възраст започва да посещава ясла, а после детска градина.

В тези детски заведения се работи в колектив и обучението е еднакво, независимо какви са възможностите на всяко дете. Така в обобщените програми на детските градини са заложени развиващи игри и занятия за средностатистическо дете. Тези програми не отчитат индивидуалното развитие на детето и това кара родителите да се замислят за детското развитие, за това как да го насочат правилно, как да работят с детето, за да се развие неговия потенциал.

Често се случва детето да бъде насочено в дадена област по желание на родителите, а всъщност това не е неговата изява, то не желае да посещава това, което родителите са решили. Не трябва да се забравя, че всеки човек е индивидуална личност със своите положителни и отрицателни черти, със своите особености, но и със собствен талант.

Трябва да се намери подход,така че детето да се развива в хармонична личност, способна да реализира всички свои възможности. Децата са много различни – бързи и бавни, жизнерадостни и затворени в себе си. За да се постигне нормално детско развитие е необходимо родителите да разберат какво радва и натъжава детето, от какво то изпитва радост и задоволство. Това ще им помогне да се ориентират към оформяне на едно жизнерадостно дете във всички норми на детското развитие.

Има разработени различни методи, които да окажат помощ на родителите за справяне със задачата. Някои от тези методи са насочени към детското развитие чрез игри като способ на обучение. Предлага се и изработване на различни неща от материали, които децата сами избират.

Под формата на игри децата най-лесно възприемат информацията. Игрите могат да бъдат съобразени с детето, а с това най-добре ще се справят родителите. След като вече са наясно от какво и защо се интересува детето им, те могат да изберат играта, която ще носи удоволствие на любимото дете.

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required