prИзключително важна част  страна на мениджмънта са връзките с обществеността . Стремежа за създаване на пресиж, бранд,  име, позициониране,  образ на фирмата обуславя необходимостта от отделяне на специално внимание, а съща така и на финансови средства за целенасочено планиране, организиране и провеждане на мероприятия в областта на  връзки с обществеността.

Пъблик рилейшъна е предначерено и планомерно провеждане на съвкупност от мероприятия за формиране на благоприятно обществено или потребителско мнение за дадена фирма, продукт или организация и за изграждане на трайно доверие към стоките и услугите, които предлага.
Смисъла  на връзки с обществеността е да въздейства върху поведението на групи хора, които имат отношения с фирмата, както и да окажат влияние върху техните взаимоотношения. Фирмите обикновено влизат във взаимоотношения с група общности като:
– групи вътре във фирмата
– доставчици, клиенти, дистрибутори
– правителствени среди
– паричен пазар- банки, застрахователни къщи, брокерски къщи и т.н.
– средства за масова комуникация
– други оказващи влияние групи и лидери на общественото мнение- научни среди, бизнес сдружения, църкви и др.

Всяка фирма определя групата с които е нужно да поддържа контакти.
Пъблик рилейшъна е главен двигател на процеса на трансформиране на отрицателната в положителна нагласа.
Обичайно процеса на ПР съдържа няколка ключови момента: проучване, анализ, действие, оценка
Преди да се планират връзки с обществеността трябва да се прецени ситуацията или се прави така нареченият ситуационен анализ. За целта е нужно да се изясни същността на проблема и да се реализира съответното проучване.
На тази база се определя целите, които ще се преследват. Те могат да се отнасят до взаимотношения с други фирми, с клиенти и доставчици, с финансови къщи и т.н. За да се определят преоритетите и да се конкретизират целите, следва да се осъществяват проучвания, свързани с целите.
Пъблик рилейшъна мероприятията винаги се насочват към определена група хора, върху които трябва да се окаже влияние. Изборът на средства ще позволи да се достигне до тези групи.
Реализацията на връзки с обществеността , както и на други комуникационни дейности е свързано с определяне на бюджет или на финансов план за кампанията, в които се включват всички необходими ресурси.
Оценката на резултатите е необходим заключителен план, за да се установи в каква степен са постигнати целите, какви са пропуските, ако резултатите са незадоволителни и какво следва да се направи по нататък.
Връзки с обществеността може да се окачестви още като фирмена пропаганда, като психологическа база на маркетинга и най- вече на комуникационния маркетинг.  С други думи пъблик рилейшъна е още изкуството да се печелят симпатии и доверие сред обществеността или съответните обществени групи, в които е изградена представата, че предприятието е солидно и акуратно и предлага висококачествени изделия и услуги. В практиката на ПР можем да различим няколко основни функции, които изпълняват своеобразно преследваните цели.

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required